Gryfland, maraton rowerowy, Gryfice

 

R  e  g  u  l  a  m  i n
GRYFICKIE MARATONY ROWEROWE 
G R Y F L A N D
im.Tadeusza Sobkowiaka
Jazda na czas parami
21-23 maj 2010r.Jazda na czas parami na dystansie 20 km

 

 

 

1. Celem  wyścigu jest:
  - promocja Miasta i Powiatu Gryfickiego oraz Gminy 
    Rewal. 
  - popularyzacja kolarstwa, aktywnego wypoczynku i
    rekreacji.
2. Organizator:
  - Klub Rowerowy G R Y F L A N D
  - Starostwo Powiatowe w Gryficach
3. Termin i miejsce:
  - 21 maj 2010 r. w Niechorzu
  - Planowane rozpoczęcie „czasówki - godz. 16:00
  - Start i Meta  znajduje się przy O.W. HARYZMA w
    Niechorzu ul. Świdnicka 
  
- Zawodnicy startują w kierunku miejscowości
    Pogorzelica , Konarzewo , Lędzin do ronda przy 
    
skrzyżowaniu dróg na Niechorze i Rewal i po 
    nawrocie przez Lędzin, Konarzewo,Pogorzelice na 
    metę w  
Niechorzu.
http://www.gryfland.com/main.php?s=12  
-Trasa jazdy  na czas parami poprowadzona jest po 
    terenie płaskim.
  -Jakość nawierzchni asfaltowej można uznać za dobrą.
4.Bezpieczeństwo:
  -Startujący muszą obowiązkowo stosować zapięty
   kask sztywny. 
  -Przewidywany start co 5 min. może być zmieniony
   w zależności od ilości zawodników.
  -Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NNW.
  -Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki 
   spowodowane przez zawodników oraz rzeczy 
   zagubione.
  -Organizator zapewnia opiekę medyczną.
5.Ruch drogowy:
  -Wyścig odbywa się przy otwartym  ruchu drogowym.
  -Wszyscy uczestnicy wyścigu są zobowiązani do 
    bezwzględnego przestrzegania przepisów Ruchu  
    Drogowego. 
  -Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
   ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
6.Nagrody:
  -Puchary za zajęcie  miejsca 1-3 .
  -Dla wszystkich uczestników wyścigu przewidziane są
   medale lub dyplomy okolicznościowe.
   Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia
   poprawek do regulaminu w razie zaistnienia takiej 
   potrzeby. 

VII Gryfickie M a r a t o n y   R o w e r o w e  G R Y F L A N D
 
  CEL  MARATONÓW
  - popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w
    Polsce.
  -
sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności
    psychicznej.
  -
wyłonienie najlepszych zawodników w maratonach szosowych w
    Polsce.
  -
propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i
    rekreacji.
  -
prezentacja walorów krajoznawczych Gryfic, powiatu Gryfickiego,
    Gminy Rewal oraz Równiny Gryfickiej i Wybrzeża Trzebiatowskiego.

   TRASY MARATONÓW
 I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

MINI   MARATON-   85km  Gryfice-Trzebiatów-Kamień Pom.-Dziwnówek-
                                                                Pobierowo-Trzęsacz-Rewal-Niechorze.


MEGA MARATON - 157km Gryfice-Płoty-Resko-Siedlice-Strzmiele-
                                                                Radowo Małe-Resko-Płoty-Golczewo-
                                                                Kamień Pom.-Dziwnówek-Pobierowo-Trzęsacz-
                                                                Rewal-Niechorze.
 
 
GIGA  MARATON - 243km Mega Maraton 157km + 
                                                   Niechorze-
Pogorzelica-Konarzewo-Trzebiatów-
                                                               Kamień Pom.-Dziwnówek-Pobierowo-Trzęsacz-
                                                               Rewal-Niechorze

                                                                          
  
- Podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach
    publicznych przy otwartym ruchu drogowym.
  - Trasa zawodów wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce
    rowerowej.
  - Uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach.
  - Uczestnicy maratonu, którzy z jakichś powodów będą zmuszeni
    przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy maratonu oraz
    powiadamiają o tym organizatora lub sędziego.
  - Na trasie Mini Maratonu znajduje się jeden punkt żywieniowy, na
    trasie Mega Maratonu dwa punkty żywieniowe a na trasie Giga
    Maratonu trzy punkty żywieniowe.
  - Trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Maratonach PP
    (strzałki malowane na jezdni i paski klejone na przydrożnych
    słupkach).
  - Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.

 UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
  
- Maratony rowerowe GRYFLAND przeznaczone są dla amatorów
    turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
  - Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i złożenie
    organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na
    własną odpowiedzialność, zapoznanie się z regulaminem imprezy oraz
    brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach
    sportowych.
  - Obowiązkowe wyposażenie: zapięty kask sztywny, oświetlenie w
    nocy przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone), w dzień światła
    odblaskowe przednie (białe) i tylnie (czerwone).
  - Organizator zaleca posiadanie telefonu komórkowego.

  NAGRODY I ŚWIADCZENIA
  -
Każdy uczestnik, który przejedzie przynajmniej jedną pętlę otrzymuje
    okolicznościowy medal. 
  - W ramach wpisowego organizator zapewnia:
    *
oznakowaną trasę
    *
dwa numery startowe: numer startowy na rower, który obowiązkowo
      ma być przymocowany tak, aby był widoczny z przodu roweru oraz
      numer przymocowywany do pleców zawodnika.
    *
podstawowe ubezpieczenie NN
    *
wodę i żywność na punktach żywieniowych
    *
gorący posiłek
    *
komunikat techniczny
    *
opiekę medyczną
    *
puchar dla zwycięzcy w każdej kategorii i na każdym dystansie
      maratonu
    *
materiały promocyjne (foldery, mapy itp.)

Uwaga!
Organizatorzy zapewniają pełne świadczenia dla pierwszych 300 zawodników zapisanych na liście zgłoszeniowej.

WPISOWE I ZGŁOSZENIA
 -
Zapisy  wszystkich którzy chcą rywalizować zarówno Jeżdzie  na Czas
   Parami jak i w Maratonach Rowerowych GRYFLAND  do dnia
   14.05.2010r.
 - Wpisowe 60 zł od osoby  płatne do dnia 14.05.2010 roku lub 120zł
   płatne po tym terminie.
 - Wpisowe 60zł plus 60zł za noclegi w O.W.Haryzma płatne do dnia
   14.05.2010r
(UWAGA! decyduje data wpływu na konto)
 
    - Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 
       Klub Rowerowy GRYFLAND Gryfice
       
PKO.BP.SA GRYFICE    51 10202821 0000 1902 0073 1794
         
z dopiskiem GRYFLAND+ imię i nazwisko wpłacającego
 -
W przypadku zgłoszenia rezygnacji ze startu do dnia 14.05 2010 r.
  (włącznie), organizator zwraca 50 % wpisowego(minus koszt przelewu),
   a po 14.05.2010 r. nie zwracamy wpisowego .
 - Zgłoszenia oraz rezygnacje przyjmujemy jedynie przez
formularz
   zgłoszeniowy
.
 - W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez   
   organizatora potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w
   biurze zawodów w dniu rejestracji.

KATEGORIE WIEKOWE I RODZAJE ROWERÓW
1. Mężczyźni
                    
o M I- do 18 lat (rok ur. 1993 i młodsi)
                     o M II - od 18 do 30 lat (rok ur. 1992 - 1980)
                     o M III - od 31 do 40 lat (rok ur. 1979 - 70)
                     o M IV - od 41 do 50 lat (rok ur. 1969 - 60)
                     o M V - od 51 do 60 lat (rok ur. 1959 - 50)
         
           o M VI - od 61 lat (rok ur.1949 i starsi)

2. Kobiety
                     
o K I- do 18 (rok ur. 1993 i młodsze)
                     o K II - od 18 do 30 lat (rok ur. 1992- 80)
                     o K III - od 31 do 40 lat (rok ur. 1979 - 70)
                     o K VI - od 41 do 50 lat (rok ur. 1969 - 60)
                     o K V - od 51 do 60 lat (rok ur. 1959 - 50)
                     o K VI - od 61 lat (rok ur. 1949 i starsze)
3. Rodzaje rowerów:

  - Rower szosowy - to taki, który posiada opony o szerokości do 34 mm
                                  włącznie
  - Rowery inne -      to posiadające ogumienie o szerokości powyżej     
                                  34 mm.
  - Do rowerów innych zalicza się: miejskie, crossowe, trekkingowe.
 
- Rowery poziome oraz tandemy nie są dopuszczane do udziału w
    maratonach lub dopuszczane są
    warunkowo (bez klasyfikowania), decyzją i na odpowiedzialność
    organizatora danej imprezy.  

  - Do udziału w maratonach, decyzją i na odpowiedzialność organizatora
    danej imprezy dopuszcza się
    inne pojazdy napędzane siłą mięśni, których konstrukcja pozwala
    uznać je za rower (np. „handbike”).

  - O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez
    producenta rozmiar. 
   Organizator ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony przed
   startem.

GRUPY STARTOWE
KONCERT ŻYCZEŃ :
Jest możliwość na każdym z dystansów ułożenie grup startowych przez uczestników. Jedynym warunkiem jest  wpłata wpisowego do dnia 30 kwietnia 2010 roku. (UWAGA! decyduje data wpływu na konto)
Wszyscy którzy wpłacą wpisowe po tym terminie będą przydzieleni do grup startowych losowo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
-  Maratony odbędą się bez względu na pogodę.
 -  Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny
    zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 -  Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach
    kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
 -  Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych
    środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu
    spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 - Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu
   zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną
   niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku 
   stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 - Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny
   rowerów.
 - Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich
   organizator nie odpowiada.
 - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe
   zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 - Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną
   odpowiedzialność.
 - Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw
   nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej.
   Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.
 - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i
   wypadki na trasie.
 - Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy
   maratonu.
 - Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje
   warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i
   przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych 
   organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych
   w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach
   internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta 
   zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych
   Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie
   informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.
   (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do
   zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 - Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji
   niniejszego regulaminu.
 - Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz
   regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.
 - Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy
   zagubione w trakcie trwania zawodów.

REGULAMIN PUCHARU POLSKI
W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH 2010 
 
http://www.gryfland.com/main.php?s=11

 

Supermaraton

maraton Trzebnica
Trzebnica
24.04.2010
maraton Trzebnica
Radków
08.05.2010
Gryfland
Gryfice
22.05.2010
Bikefun Leszno
Leszno
29.05.2010
PD Choszczno
Choszczno
12.06.2010
Cyklista Gorzowski
Gorzów Wlkp.
26.06.2010
maraton Trzebnica
Łobez
24.07.2010
Klasyk Kłodzki
Zieleniec
07.08.2010
Kołobrzeski Maraton Rowerowy
Kołobrzeg
21.08.2010
Jeziorak Tour
Iława
04.09.2010
maraton Karpacz
Karpacz
18.09.2010
Uznam
Świnoujście
25.09.2010
Copyright © 2009 Gryfland. All rights reserved. wyczarował NetMag projektowanie stron internetowych